Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča
+421 53/4513763 ikle@levoca.sk

Krížom-krážom po okolí

LEVOČSKÉ  VRCHY

Pohľad ponad obec Oľšavica, na juh na Spišský hrad v pozadí Volovské vrchy

Pohľad z Levočských vrchov ponad obec Oľšavica na juh na Spišský hrad, v pozadí Volovské vrchy (Foto: Ernest Rusnák)

Hlboké a tiché lesy, poetické prostredie podhorských lúk a nenáročný terén Levočských vrchov ponúkajú pravé turistické zážitky bez civilizačných vplyvov. Pohorím Levočských vrchov vedie 170 km značkovaných peších chodníkov a 390 km cyklotrás v okrese Levoča a v spádovej časti okresu Kežmarok a Stará Ľubovňa.
Značkované trasy poskytujú ozajstné rekreačné turistické i cyklistické putovanie s nádhernými výhľadmi na široké okolie, hlavne na panorámu Vysokých Tatier. V Levočských vrchoch pramení Levočský potok pretekajúci Levočou. Najvyšším vrchom pohoria je Čierna hora (1289 m n. m.). Okresom Levoča, cez vrch Brezová, prechádza hlavné európske rozvodie Čierneho a Baltického mora.

Pešia turistika a cykloturistika v Levoči a okolí

 

 

 

BD14844_

 

 

 

LEVOČSKÁ  DUBINA

Nachádza sa na úpätí Levočských vrchov v nadmorskej výške 570 – 895 m. Územie je súčasťou súvislej európskej siete chránených území NATURA 2000. Je tvorené dvoma výraznejšími časťami, vzájomne od seba oddelenými. Väčšia časť sa rozprestiera západne od Levočskej doliny, menšia časť na východných svahoch Levočskej doliny.

Pohľad z Ostrej hory, na obec Závada, v pozadí Branisko

Pohľad z Ostrej hory na obec Závada, v pozadí Branisko (Foto: Ernest Rusnák)

Sú tu lipovo-javorové sutinové lesy, bukové a jedľové kvetnaté lesy. V oblasti sa vyskytujú bohaté populácie cesnaku hadieho (Allium victorialis) i populácie chránených druhov národného významu ako šafran spišský (Crocus discolor) a klinček pyšný alpský (Dianthus superbus ssp. alpestris). Lokálne sa vyskytuje chránený druh európskeho významu zvonovec ľaliolistý (Adenophora liliifolia) a chránený druh národného významu škarda sibírska (Crepis sibirica), ktorá tu má pravdepodobne poslednú potvrdenú slovenskú lokalitu. Výrazné je prelínanie horských (Allium victorialis, Dianthus superbus ssp. alpestris) s teplomilnými prvkami flóry, medzi ktorými je napr. ďatelina panónska (Trifolium pannonicum) či plamienok rovný (Clematis recta). Z ďalších vzácnejších druhov sa v rámci chránených druhov národného významu vyskytuje prilbica moldavská (Aconitum moldavicum), plamienok alpínsky (Clematis alpina), vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis), kruštík modrofialový (Epipactis viridiflora), ľalia zlatohlavá (Lilium martagon), orlíček obyčajný (Aquilegia vulgaris) a ostrica metlinatá (Carex paniculata).

Z európsky významných druhov obojživelníkov sa v území vyskytuje kunka žltobruchá (Bombina variegata) i mlok karpatský (Triturus montadoni) a z chránených druhov obojživelníkov národného významu tu možno zazrieť ropuchu obyčajnú (Bufo bufo), skokana hnedého (Rana temporaria), salamandru škvrnitú (Salamandra salamandra), mloka obyčajného (Triturus vulgaris) a mloka vrchovského (Triturus alpestris). Z druhov plazov národného významu sa v lesoch Levočskej dubiny vyskytuje jašterica obyčajná (Lacerta agilis), jašterica živorodá (Zootoca vivipara), slepúch lámavý (Anguis fragilis), užovka obyčajná (Natrix natrix) a vretenica obyčajná (Vipera berus).

Oblasť chráni aj viacero druhov vtákov. Zo spevavcov národného významu je to brhlík lesný (Sitta europaea), drozd kolohrivý (Turdus torquatus), drozd trskotavý (Turdus viscivorus), drozd plavý (Turdus philomelos), glezg hrubozobý (Coccothraustes coccothraustes), hýľ lesný (Pyrrhula pyrrhula), kolibkárik čipčavý (Phylloscopus collybita), kôrovník dlhoprstý (Certhia familiaris), králiček zlatohlavý (Regulus regulus), krkavec čierny (Corvus corax), orešnica perlovaná (Nucifraga caryocatactes), oriešok hnedý (Troglodytes troglodytes), penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla), pinka lesná (Fringilla coelebs), slávik červienka (Erithacus rubecula), sojka škriekavá (Garrulus glandarius), sýkorka bielolíca (Parus major), sýkorka čiernohlavá (Parus montanus), sýkorka chochlatá (Parus cristatus), sýkorka uhliarka (Parus ater), mlynárka dlhochvostá (Aegithalos caudatus), trasochvost horský (Motacilla cinerea), vodnár potočný (Cinclus cinclus) a žltochvost lesný (Phoenicurus phoenicurus). K tunajším ďatľovcom európskeho významu patrí ďateľ čierny (Dryocopus martius) a k ďatľovcom národného významu možno zaradiť ďatľa veľkého (Dendrocopos major) a žlnu zelenú (Picus viridis).

Z chránených dravcov európskeho významu sa v Levočskej dubine vyskytuje orol skalný (Aquila chrysaetos), orol krikľavý (Aquila pomarina) a z chránených dravcov národného významu tu loví jastrab lesný (Accipiter gentilis), jastrab krahulec (Accipiter nisus), myšiak hôrny (Buteo buteo) a sokol myšiar (Falco tinnunculus).

Nezanedbateľný je v území výskyt ďalších chránených druhov národného významu ako holub hrivnák (Columba palumbus), holub plúžik (Columba oenas), kukučka jarabá (Cuculus canorus), sluka lesná (Scolopax rusticola), sova lesná (Strix aluco) a z druhov európskeho významu sova dlhochvostá (Strix uralensis) a bocian čierny (Ciconia nigra).

Súčasťou vzácnej fauny územia sú aj chránené cicavce európskeho významu. Z nich sa tu vyskytuje vlk (Canis lupus) i rys (Lynx lynx) a z cicavcov národného významu tu žije jež bledý (Erinaceus concolor), piskor vrchovský (Sorex araneus), bielozúbka bielobruchá (Crocidura leucodon), netopier severský (Eptesicus nilssoni), netopier vodný (Myotis daubentoni), kuna skalná (Martes foina), kuna lesná (Martes martes), lasica obyčajná (Mustela nivalis), hranostaj čiernochvostý (Mustela erminea), plch lieskový (Muscardinus avellanarius), myšovka vrchovská (Sicista betulina) a veverica (Sciurus vulgaris).

Zdroj: http://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_presov/uradna_tabula/vyhlasenie_chranenych_arealov/levocska_dubina/Projekt.pdf

 

 

 

BD14844_
 

 

 

LEVOČSKÁ  DOLINA (oblasť)

priehrada_laco_1

Príroda Levočskej doliny (Zdroj: MsÚ Levoča)

Levočská dolina  s vodnou nádržou (3000 m2) je prímestskou rekreačnou oblasťou. Od okresného mesta Levoča je vzdialená 3 km. Okolo vodnej nádrže sú trávnaté plochy a piesková pláž.  Vodná plocha je vhodná na kúpanie, vodné športy a rybolov (možnosť zakúpenia rybárskeho lístka). Areál je vybavený ihriskom pre plážový volejbal, požičovňou športových potrieb (vodné šliapadlá, pramice, futbalové lopty, badmintonové rakety, košíky, šach), detskými hojdačkami a preliezačkami.  Pre peších turistov, cykloturistov i in-line korčuliarov je vodná nádrž  spojená s mestom cyklistickým chodníkom, vedúcim peknou prírodou popri Levočskom potoku. Neďaleko vodnej nádrže sa nachádza autokemping. Značené turistické chodníkycyklotrasy dovedú návštevníkov tejto oblasti do najzaujímavejších kútov Levočských vrchov.

 

 

 

 

BD14844_

 

 

 

LEVOČSKÁ  DOLINA (mestská časť)

Levočska Dolina 4

Levočská Dolina s lyžiarskym areálom (Zdroj: MsÚ Levoča)

Mestská časť  Levoče leží v Levočských vrchoch, vo vzdialenosti 6 km severne od mesta v nadmorskej výške 625 – 908 m. Centrom osady je Kostol Ružencovej Panny Márie.  Na severne orientovaných svahoch masívu Diablov vrch a v lokalite Trubačka je situovaný lyžiarsky vlek. Lyžiarsky areál má umelo zasnežované a pravidelne upravované zjazdovky. Na hrebeni Diablovho vrchu sa zachovala jedna z bývalých prieskumných štôlní Probstnerovcov – Diablova diera, ktorej steny zdobí drobná sintrová výzdoba a domov tu majú aj netopiere. Z osady k nej vedie modro značkovaná turistická trasa. V hone Smrdiace Mláky, vzdialenej od osady 2 km, vyviera prameň minerálnej vody.

 

 

 

 

BD14844_
 

 

 

ZÁVADA (mestská časť)

Závada 058

Ľudová architektúra v Závade (Zdroj: MsÚ Levoča)

Rázovitá horská obec  je od roku 1986 mestskou časťou Levoče. Leží v južnej časti Levočských vrchov v nadmorskej výške 800 až 820 m. Najstaršia písomná zmienka o osade pochádza z roku 1317, nazývanej vtedy ako Villa Gothfredy. Uprostred osady, ktorej  drevenice na vysokých podmurovkách a so sedlovou strechou sú roztrúsené po svahu, stojí rímskokatolícky kostol zasvätený sv. Anne. Priamo cez osadu vedie Levočská cyklomagistrála a z obce turistický chodník do centrálnej časti Levočských vrchov. Za Závadou  sa nachádzajú lyžiarske vleky a trate pre začiatočníkov i pre skúsených lyžiarov.

 

 

 

 

BD14844_
 

 

 

MARIÁNSKA HORA V LEVOČI

DSCF5958

Mariánska hora s Kostolom Navštívenia Panny Márie (Zdroj: MsÚ Levoča)

Člen Európskeho združenia mariánskych pútnických centier a filiálka hlavnej mariánskej baziliky v Ríme – Baziliky Santa Maria Maggiore. S  Levočou ju spája Aleja Jána Pavla II., ktorý tu slúžil svätú omšu v roku 1995.  Stromovú aleju lemuje súbor kaplniek. Okrem hlavného Kostola Navštívenia Panny Márie (bazilika minor) sa na Mariánskej hore nachádza Gréckokatolícka kaplnka, Pútnický dom, juhozápadne od baziliky vonkajší oltár a severovýchodne Mariánska kaplnka s vyvierajúcim prameňom. Z Mariánskej hory, ktorá ponúka krásne výhľady po okolí, pokračujú ďalšie značené turistické chodníky. Pútnické miesto je súčasťou Stredoeurópskej Mariánskej cesty. Hlavná púť sa tu koná každoročne v prvý júlový víkend z príležitosti sviatku  Navštívenia Panny Márie (2. júla), ktorému je kostol zasvätený.

 

 

 

BD14844_
 

 

 

LOKALITA  UHLISKÁ 

Kohwald_3_G

Chránený areál Kohlwald (Zdroj: MsÚ Levoča)

Kopec Kohlwald, nachádzajúci sa neďaleko Levoče, bol miestom stretávania sa štúrovcov. Tí odišli z Bratislavy, na protest proti prenasledovaniu Ľudovíta Štúra, študovať  na Evanjelické lýceum do Levoče. Patril k nim Ján Botto, Janko Kráľ, Pavol Dobšinský, Vavro Šrobár, Janko Francisci  a iní. Na Kohlwalde recitovali vlastenecké básne, spievali slovenské piesne a snívali o slovenskej štátnosti. V chránenom areáli je vysadený porast s viacerými exemplármi líp malolistých – symbolom slovanstva, z ktorých šesť má vysokú historickú hodnotu.

 

 

 

 

BD14844_
 

 

 

VINNÁ

Pohľad z Vinnej, v pozadí pohorie Branisko

Pohľad z Vinnej, v pozadí pohorie Branisko (Foto: Ernest Rusnák)

Na vrchu Vinná, neďaleko Levoče, stojí pamätník obetiam leteckej tragédie, ktorá sa odohrala počas Slovenského národného povstania v roku 1944, kedy sa tu zrútilo sovietske dopravné lietadlo s posádkou a ranenými na palube.

 

 

 

 

 

 

 

 

BD14844_
 

 

 

ŠIBENÍK

sibenik_21_G

Výhľad zo Šibeníka na Vysoké Tatry (Zdroj: MsÚ Levoča)

Za Levočou, na vrchu Šibeník sa vykonávali v minulosti hrdelné tresty. K výsadám Levoče patrilo aj právo meča. Šibeník, s krásnym výhľadom na Levoču, Spišský hrad a Vysoké Tatry, je vhodný  pre peších turistovcyklistov.

 

 

 

 

 

 

 

BD14844_
 

 

 

KRÚŽOK (975,9 m n. m.)

kruzok13-02

Krúžok (Zdroj: www.cross-countryle.sk)

Nachádza v katastrálnom území obce Vyšné Repaše, 11 km od Levoče. Je najvyšším vrchom Levočských planín. Poskytuje výborné podmienky priaznivcom turistiky, cykloturistikybežeckého lyžovania. Špeciálne rovinatý povrch je vhodný aj pre telesne postihnutých športovcov.

 

 

 

 

 

 

BD14844_
 

 

 

BRUTOVCE (25 km od Levoče)

dscf7933

Hudobné nástroje (Zdroj: www.smetankovo.sk)

V obci sa nachádza Múzeum ľudových hudobných nástrojov. V drevenici s pôvodným zariadením dominujú vzduchozvučné a aerofonické hudobné nástroje zo Slovenska i z odľahlých kútov sveta. K etnograficky najhodnotnejším patria pastierske hudobné nástroje, z ktorých  jedinečná je gajdica – hudobný nástroj východoslovenských bačov. Vzácnymi sú exotické šamanské bubnydrumbľa z doby železnej. Na každom hudobnom nástroji vie majiteľ múzea zahrať i pútavo o ňom porozprávať. V prípade záujmu o návštevu múzea je nutné vopred majiteľa múzea kontaktovať.

 

 

 

 

BD14844_

 

 

 

NIŽNÉ  REPAŠE  (16 km od Levoče)

13397445

Drevenica v Nižných Repašoch (Zdroj: www.panoramio.com)

Rázovitá obec je typická svojou potočnou radovou zástavbou okolo cesty a  zrubovými domami  so sedlovými strechami a štítmi.

 

 

 

 

 

 

 

 

BD14844_

 

 

 

SPIŠSKÝ  HRHOV (6,5 km od Levoče)

spišský hrhov

Most v Spišskom Hrhove (Foto: Tomáš Puškaš)

Obec je súčasťou Gotickej cesty. Nachádza sa tu historická technická pamiatka – renesančný klenutý kamenný most zo 16. storočianeobarokový kaštieľ Csákyovcov. Kaštieľ je postavený v pseudobarokovom slohu a dnes sa v ňom nachádza Reedukačný domov pre mládež so zvýšenou výchovnou starostlivosťou.

 

 

 

 

 

BD14844_

 

 

 

SPIŠSKÉ  PODHRADIE (15 km od Levoče)

IMG_1971

Pohľad na Spišské Podhradie zo Spišského hradu (Foto: Gabriela Hudáková)

Pamiatkovou zónou mestečka Spišského Podhradia vedie zaujímavý značkovaný turistický chodník. Prechádza popri Spišskom hrade (UNESCO) cez cirkevné mestečko Spišskú Kapitulu (UNESCO) a jeho súčasťou je obec Žehra s Kostolom sv. Ducha (UNESCO), národné prírodné rezervácie Dreveník (UNESCO) a Sivá Brada (UNESCO), národná prírodná pamiatka Spišský hradný vrch a prírodné pamiatky Jazierko na Pažiti a Ostrá hora.

 

 

 

 

 

 

BD14844_

 

 

 

GEOGLYF  POD  SPIŠSKÝM  HRADOM (17 km od Levoče)

geoglyf

Spišský hrad a geoglyf (Zdroj: www.facebook.com/SpisskyHradPodbranisko)

Nachádza sa na ploche 100 x 100 metrov a zobrazuje koňa z keltskej mince, nájdenej pri archeologických výskumoch na Spišskom hrade. Takéto mince razili nositelia púchovskej kultúry, pravdepodobne keltskí Kotíni.  Kamenná krajinná socha je zhotovená zo spišského travertínu. Je to jedno z diel austrálskeho sochára Andrewa Rogersa. V rámci svojho celosvetového sochárskeho cyklu Rytmus života, ktorý je pod záštitou UNESCO, vytvoril podobné diela v Indii, Bolívii, Chile, Austrálii, Islande, Číne a Srí Lanke. Sochy tohto, doteraz najväčšieho sochárskeho projektu na svete, predstavujú zamyslenie sa nad minulosťou a odkaz i výzvu pre budúcnosť.

Projekt: Rytmus života

 

 

 

BD14844_

 

 

 

SPIŠSKÝ HRAD (18 km od Levoče)

IMG_1972

Nádvorie Spišského hradu (Foto: Gabriela Hudáková)

Silueta Spišského hradu dominuje okoliu mestečka Spišské Podhradie. Svojou rozlohou (4,15 ha) je jedným z najväčších zrúcaninových hradobných komplexov v strednej Európe. Nepriamo sa spomína už v roku 1209. Do roku 1464 bol kráľovským hradom a potom vystriedal viacerých majiteľov.  Bol v majetku Zápoľských, po nich Thurzovcov a nakoniec patril Csákyovcom. V roku 1780 vyhorel a nebol už viac obývaný. Dnes je v ňom umiestnená expozícia Spišského múzea v Levoči, venovaná dejinám hradu, stredovekým zbraniam, feudálnej justícii ale aj každodennému životu jeho obyvateľov. Zapísaný v Zozname svetového dedičstva UNESCO je od roku 1993.

 

 

 

 

BD14844_

 

 

 

SPIŠSKÁ KAPITULA (14 km od Levoče)

kapitula_pohlad_z_lietadla

Spišská Kapitula (Zdroj: http://dieceza.kapitula.sk)

Cirkevné mestečko so vzhľadom malej pevnosti s hradbami, biskupským palácom, kanóniami kapitulských kanónikov a dvojvežovou biskupskou Katedrálou sv. Martina je súčasťou Spišského Podhradia. V jedinečnom komplexe, zapísanom v roku 1993 do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, sa dnes nachádza teologická fakulta a sídlo spišského biskupa.

 

 

 

 

 

 

BD14844_
 

 

 

DREVENÍK (19 km od Levoče)

drevenik_1

Travertínové skaly (Foto: Martin Drahomirecký)

Významná archeologická lokalita. Názov travertínového masívu je odvodený pravdepodobne od „dreveného hradu“, ktorý tu kedysi stál ešte pred Spišským hradom. Z ílovca vystupujúce travertínové veže vytvorili skalné mestečká, ktoré ovplyvnili fantáziu ľudí a tí im dali priliehavé názvy ako Kamenný raj či Peklo. Nachádza sa tu množstvo skalných útvarov, závrtov, puklín, jaskýň i minerálnych prameňov. Územie je pozoruhodné aj svojou vegetáciou.

 

 

 

 

 

BD14844_

 

 

 

ŽEHRA – HODKOVCE (18 km od Levoče)

1

Kaštieľ Žehra-Hodkovce (Zdroj: www.domovina-no.sk)

V rámci sociálneho turizmu je v obci sprístupnený barokovo – klasicistický kaštieľ Csákyovcov zo 17. storočia s rozsiahlym francúzskym parkom, kaplnkou, rodinným cintorínom a zvyškami drobných romantických architektúr.

 

 

 

 

 

 

 

 

BD14844_
 

 

 

BIJACOVCE (19 km od Levoča)

kul1v

Kaštieľ v Bijacovciach (Zdroj: www.obecbijacovce.sk)

Vzácnosťou obce je jeden z najstarších sakrálnych architektonických objektov na Spiši z prvej polovice 13. storočia, pôvodne románska rotunda – Kaplnka svätých Kozmu a Damiána. Obec sa pýši aj Csákyho kaštieľom a vzácnymi exemplármi duba letného (Quercus robur), ktoré boli pre svoju biologickú, vedeckú, kultúrnu a historickú hodnotu vyhlásené za chránené.

 

 

 

 

 

 

BD14844_

 

 

 

BRANISKO (horský masív)

Pohľad z Ostrej hory, na obec Závada, v pozadí Branisko

Pohľad z Ostrej hory na obec Závada, v pozadí Branisko (Foto: Ernest Rusnák)

Najvyšším bodom pohoria, ktoré tvorí prirodzenú hranicu medzi regiónom Spiš a Šariš je vrch Smrekovica s výškou 1200 m n. m. Jeho atraktívnou časťou je prírodná rezervácia Rajtopíky a Kamenná baba. Pohorie, ktorým vedie značkovaná turistická trasa, pretína diaľničný tunel.

 

 

 

 

 

 

 

BD14844_

 

 

 

MARKUŠOVCE (16 km od Levoče)

kastiel1

Kaštieľ v Markušovciach (Zdroj: www.muzeumspisa.com)

Reprezentatívnou stavbou obce je kaštieľ s expozíciou historického nábytku a letohrádok Dardanely, v ktorom je inštalovaná stála výstava klávesových hudobných nástrojov. V spoločenskej sále letohrádku, zdobenej freskami s výjavmi gréckej mytológie sa konajú koncerty vážnej hudby. Expozície sú pobočkami Múzea Spiša sídliaceho v Spišskej Novej Vsi.

 

 

 

 

 

 

BD14844_

 

 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES (12 km od Levoče)

snv

Spišská Nová Ves (Zdroj: www.spisskanovaves.eu)

 Dominantou námestia mesta je rímskokatolícky kostol, ktorého veža je s výškou 87 m najvyššia na Slovensku. Mesto je zároveň bránou do národného parku Slovenský raj. Tunajšia Zoologická záhrada je najmladšou na Slovensku.

 

 

 

 

 

 

 

BD14844_

 

 

 

NÁRODNÝ PARK SLOVENSKÝ RAJ (18 km od Levoče)

Prielom_Hornádu_1

Prielom Hornádu (Zdroj: www.wikipedia.sk)

Turistický raj poskytuje v zime i v lete svojim návštevníkom množstvo zaujímavých turistických trás a športových aktivít. K príťažlivým dolinám typu kaňonov a tiesňav s veľkým množstvom vodopádov a kaskád patrí Veľký a Malý Sokol, Suchá Belá, Piecky, Sokolia dolina, Kyseľ, Kláštorská a Zejmarská roklina. Kaňonovité údolia vytvárajú rieky Hornád a Hnilec. Prechod cez rokliny a tiesňavy umožňujú zabudované technické pomôcky – rebríky, mostíky, lavičky, stúpačky, reťaze. Najpopulárnejším miestom je mohutná skalná galéria Tomášovský výhľad, týčiaca sa nad Prielomom Hornádu. K najviac navštevovaným patrí aj Dobšinská ľadová jaskyňa (UNESCO). Turistickými strediskami parku sú Čingov, Podlesok, Kláštorisko a Dedinky.

 

 

 

BD14844_

 

 

 

SPIŠSKÝ   ŠTVRTOK (12 km od Levoče)

1024px-Csütörtökhely_-_Church

Kostol sv. Ladislava a Kaplnka Zápoľských (Zdroj: www.wikipedia.sk)

Kaplnka Zápoľských v tejto obci, pribudovaná k majestátnemu Kostolu sv. Ladislava, patrí k vrcholným dielam gotickej architektúry na Slovensku.

 

 

 

 

 

 

 

 

BD14844_
 

 

 

DRAVCE (11 km od Levoče)

Ole_Dravce_kamenny_most_jpg

Most v Dravciach (Zdroj: http://maslevoca.blogspot.sk)

Ranogotický kostol v obci pochádza z 13. storočia. Maľby za jeho hlavným oltárom sa považujú za jedny z najkvalitnejších neskorobyzantských malieb na Slovensku. V obci sa nachádza technická pamiatka – pôvodný kamenný gotický cestný most z 13. storočia. Postavený z lomového štiepaného kameňa s jedným oblúkom klenby.

 

 

 

 

 

 

BD14844_
 

 

 

VRBOV (23 km od Levoče)

bez_názvu

Termálne kúpalisko Vrbov (Zdroj: www.termalnekupalisko.com)

V starobylom mestečku sa nachádza kúpalisko s celoročnou prevádzkou, ktorého voda s teplotou 25 – 38 ºC prúdi priamo z termálnych vrtov.

 

 

 

 

 

 

 

BD14844_
 

 

 

KEŽMAROK (30 km od Levoče)

8_1

Kežmarský hrad (Zdroj: www.kezmarok.sk)

Mesto predstavuje rozsiahly a ucelený súbor kultúrnohistorických pamiatok. Vzácnosťou mesta je evanjelický drevený artikulárny kostol (UNESCO) a hrad mestského typu. Kežmarský hrad preslávila hradná pani Beáta Laská, ktorá sa v roku 1565 vydala v spoločnosti niekoľkých mešťanov na historicky prvý známy výlet do Vysokých Tatier.

 

 

 

 

 

 

BD14844_

 

 

 

POPRAD (28,5 km od Levoče)

i_422082

Poprad (Zdroj: www.poprad.sk)

V centre vretenovitého námestia mesta stojí ranogotický rímskokatolícky Kostol sv. Egídia s renesančnou zvonicou. Novodobou zaujímavosťou mesta je vodný park s množstvom vodných atrakcií.

 

 

 

 

 

 

BD14844_
 

 

 

SPIŠSKÁ SOBOTA (27 km od Levoče)

Kopie (2) sob kostol + zvonica

Spišská Sobota (Zdroj: www.spsobota.szm.sk)

V tejto mestskej časti Popradu si osobitnú pozornosť zasluhujú gotické meštianske domy z druhej polovice 15. storočia, renesančná zvonica, socha Immaculaty z roku 1772, no hlavne Kostol sv. Juraja s neskorogotickými krídlovými oltármi, vyrobenými v dielni Majstra Pavla z Levoče.

 

 

 

 

 

 

BD14844_

 

 

 

NÁRODNÝ PARK VYSOKÉ TATRY (40 km od Levoče)

Lomničák 257

Lomnický štít a Skalnaté pleso (Foto: Daniela Kristeková)

Pohorie je vďaka svojmu prírodnému prostrediu a vysokohorskej klíme príťažlivou destináciou milovníkov vysokohorskej turistiky a lyžovania. Mohutné skalné steny sú veľkou výzvou aj pre horolezcov. Prostredie poskytuje množstvo oddychových aktivít, vhodných od najnáročnejších športovcov až po malé deti v každom ročnom období. Turisticky najlákavejšou atrakciou je jazda lanovkou na vrchol Lomnického štítu (2634 m). Tajomný podzemný tatranský svet odkrýva Belianska jaskyňa so svojou bohatou kvapľovou výzdobou. Neodmysliteľnou súčasťou tatranských dolín sú hučiace vodopády a horské plesá. K obľúbeným cieľom výletov patrí Hrebienok, vrchol Rysov, Malá a Veľká Studená dolina, Slavkovský štít, Štrbské pleso, Popradské pleso a iné.

 

 

 

 

 

 

BD14844_
 

 

 

SPIŠSKÁ BELÁ (37 km od Levoče)

kastiel_strazky_2

Kaštieľ Strážky (Zdroj: www.spisskabela.sk)

Komplex kultúrnohistorických pamiatok mesta dopĺňa kaštieľ v jeho miestnej časti Strážky. V tomto skvoste renesančnej architektúry Slovenska je expozícia historického nábytku a portrétov zo 17. a 18. storočia od Ladislava Mednyánszkeho.

 

 

 

 

 

 

BD14844_

 

 

 

 STARÁ  ĽUBOVŇA (63 km od Levoče)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hrad v Starej Ľubovni (Zdroj: www.staralubovna.sk)

Mesto je známe svojim hradom, ktorý v minulosti zabezpečoval dôležitú obchodnú cestu do Poľska. V súčasnosti sú v ňom expozície hradného múzea. Samostatnú muzeálnu expozíciu predstavuje Múzeum ľudovej architektúry v podhradí so súborom vidieckych domov a so zrubovým kostolom. Jedinečnosťou a lákadlom Starej Ľubovne je stredoveký vojenský tábor v podhradí – obraz vojenského života v 16. storočí a tiež muzeálna expozícia Dom ľubovnianskeho mešťana.

 

 

 

 

 

BD14844_

 

 

 

ČERVENÝ KLÁŠTOR (67 km od Levoče)

201306141001170.p8060846

Červený kláštor (Zdroj: www.muzeumcervenyklastor.sk)

Vyhľadávané turistické stredisko je pomenované podľa miestneho kartuziánskeho kláštora. K najkrajším turistickým výletom zo strediska patrí pešia túra prielomom rieky Dunajec, ktorá je súčasťou Pieninského národného parku. Atrakciou Červeného Kláštora je plavba drevenou plťou kaňonom spomínanej rieky.

 

 

 

 

 

 

 

BD14844_

 

 

 

NÁRODNÝ  PARK  PIENINY ( 81 km od Levoče)

201101161933540.pienap3

Pieniny a splav rieky Dunajec (Zdroj: www.spisskastaraves.sk)

Národný park je známy svojou úchvatnou prírodou, zelenými vrchmi, žiarivo bielymi vápencovými bralami a dravou riekou Dunajec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BD14844_
 

 

 

KÚPELE  VYŠNÉ  RUŽBACHY (55 km od Levoče)

052532_56_521651

Areál kúpeľov (Zdroj: obecvysneruzbachy.sk)

Liečivé kúpeľné vody Vyšných Ružbách patria do skupiny hydro-uhličitanovo-síranových a vápenato-horčíkových minerálnych vôd. Liečia sa tu srdcovo-cievne, onkologické,  gynekologické ochorenia i choroby tráviaceho ústrojenstva a nervového systému. Zvláštnosťou je najväčšie travertínové jazierko na Slovensku s priemerom 20 metrov a hĺbkou 3 metre.

 

 

 

Spracovala: Dana Kristeková, Informačná kancelária mesta Levoča

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *