Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča
+421 53/4513763 ikle@levoca.sk

Veža Baziliky minor sv. Jakuba – vyhliadka

Veža Baziliky minor sv. Jakuba v Levoči je od 1. 6. 2020 znovu sprístupnená pre verejnosť.

MESTO  LEVOČA

Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01  Levoča

Prevádzkový poriadok Veže Baziliky sv. Jakuba v Levoči

 1. Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pri vstupe do objektu s týmto prevádzkovým poriadkom, dodržiavať jeho ustanovenia a riadiť sa pokynmi zamestnanca úradu.
 • Vstupom na objekt návštevník prijíma ustanovenia prevádzkového  poriadku a v prípade jeho porušenia môže byť zodpovedným pracovníkom okamžite vykázaný z objektu ajbez nároku na vrátenie vstupného.
 • Vstup do objektu veže podlieha zvýšenej opatrnosti a je nevyhnutné dávať si pozor hlavne na schodoch a na vyhliadkovej terase.
 • Za prehliadku objektu sa platí vopred a vstupné platí iba pre jednu prehliadku.
 • Vstup do veže bude povolený na základe dohodnutého časového harmonogramu a na základe zakúpenia vstupenky na dohodnutý časový termín.
 • Otváracia doba, prevádzková doba a čas výstupov: 

V termíne júl – august 2020

Prevádzková doba: pondelok až nedeľa : 10:00 hod. – 19:00 hod.

Výstupy:

 •  pondelok –nedeľa : 11:00,11:30, 12.30, 13:00, 13:30,14:00, 14:30,15:00,16:00,16:30,17:00,17.30,18.00, alebo  podľa situácie a návštevnosti.
 • Prehliadky sa konajú organizovane bez sprievodcu.  Časy vstupov do objektu sú vyznačené na webovej stránke mesta a na elektronickom médiu priamo v objekte.
 • Maximálny počet osôb na výstup: 3osoby za podmienky udržiavania 2m odstup alebo jedna rodina (členovia spoločnej domácnosti).
 • Ak sa dosiahne kapacita  na vstup/výstup na vežu  nad 3 osoby, alebo nad jednu rodinu, personál zamedzí vstup do zóny veže a v takomto prípade je nutné počítať s čakacou dobou.
 1. Nároky voči prevádzkovateľovi  na zvýšenie počtu osôb na vstup/výstup na  vežu vyplývajúce z tohto obmedzenia sú vylúčené.
 1. Vstupné: 

Deti do 6rokov:zdarma

ZŤP, dôchodcovia nad 60 rokov,žiaci a študenti (s preukázaním karty ISIC): 1 euro

Dospelá osoba: 2 eurá

 1. Vstup do veže Baziliky sv. Jakuba majú povolené deti do 15 rokov  len v sprievode dospelej dohliadajúcej osoby staršej ako 18 rokov.
 1. Za deti v celom priestore je zodpovedná výhradne osoba, ktorá ich sprevádza. Za prípadný úraz a materiálne škody, ktoré budú spôsobené nezodpovedným a nebezpečným správaním, zodpovedá výhradne dohliadajúca  osoba (sprevádzajúca osoba dieťaťa).
 1. Opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať podľa Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s účinnosťou od 19. mája 2020 pri ohrození verejného zdravia  z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky uznesením č.111 z 11.03.2020 v súvislosti s pandémiou COVID – 19:
 2. vstup a pobyt v prevádzke umožnený len s prekrytím horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka)
 3. pri vstupe aplikovať dezinfekciu na ruky,
 4. zachovávať odstup v radoch osôb minimálne 2m,
 5. počet osôb v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 10 m², táto podmienka sa nevzťahuje na deti a rodiny s deťmi.
 1. Nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať pred výstupom a počas neho:
 2. je zakázané:
 3. konzumovať akékoľvek jedlá a nápoje,
 4. fajčiť a požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky, ktoré by viedli k vzniku úrazu, prípadne poškodeniu veže a príslušných priestorov
 5. je zakázané akýmkoľvek spôsobom poškodzovať zariadenie veže a príslušných priestorov (zábradlia, dvere a pod.), alebo ich znečisťovať,
 6. z bezpečnostných dôvodov je potrebné riadiť sa pokynmi sprievodcu, pri ich nedodržaní sprievodca nezodpovedá za bezpečnosť pri výstupe na kostolnú vežu.
 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zamedziť vstup osobám, ktoré vzbudzujú oprávnené pochybnosti o konaní a správaní v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom (napr. pod vplyvom alkoholu, omamných látok, z dôvodu hlučnosti, agresívneho správania,…) Posúdenie skutočností je v kompetencii  personálu.
 1. Fotografovanie je povolené a bez poplatkov.
 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na akékoľvek úpravy otváracích hodín, alebo úplného uzavretia vežea to bez predchádzajúceho upozornenia.
 1. Návštevníci sú povinní informovať personál o úrazoch, nehodách a škodách na mieste a jej plnom rozsahu.
 • V prípade akéhokoľvek poškodenia majetku je návštevník povinný uhradiť škodu na mieste a v jej plnom rozsahu.
 • Mesto Levoča nenesie zodpovednosť  za akékoľvek úrazy, nehody návštevníkov, ktoré nastali v priestoroch veže Baziliky sv. Jakuba pri nedodržiavaní pokynov a nariadení personálom (sprievodcom veže Baziliky sv. Jakuba).

Zodpovedný pracovník:

Mgr. Anna Babicová, vedúca oddelenia cestovného ruchu a rozvoja mesta
Adresa / kontakt: Mesto Levoča , Námestie Majstra Pavla č.4, 054 01 Levoča
Tel.: 00421 53 451 2467 kl.124, mobil 00421 911 907 444, email:  anna.babicova@levoca.skTáto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty

V Levoči, dňa 29.6.2020

Schválil:                                                     Ing. Miroslav Vilkovský, MBA

    primátor mesta

Pokladňa veže Baziliky sv. Jakuba : +421 903 465 955, ikle@levoca.sk

Ilustračné foto: Dana Kristeková, Informačná kancelária mesta Levoča

Translate »