Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča
+421 53/4513763 ikle@levoca.sk

Veža Baziliky minor sv. Jakuba – vyhliadka bude od 13. 9. 2021 zatvorená

Prevádzkový poriadok Veže Baziliky sv. Jakuba v Levoči

Informačná kancelária

MESTO  LEVOČA

Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01  Levoča

Prevádzkový poriadok Veže Baziliky sv. Jakuba v Levoči

 1. Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pri vstupe do objektu s týmto prevádzkovým poriadkom, dodržiavať jeho ustanovenia a riadiť sa pokynmi zamestnanca úradu.
 • Vstupom na objekt návštevník prijíma ustanovenia prevádzkového  poriadku a v prípade jeho porušenia môže byť zodpovedným pracovníkom okamžite vykázaný z objektu bez  nároku na vrátenie vstupného.
 • Vstup do objektu veže podlieha zvýšenej opatrnosti a je nevyhnutné dávať si pozor hlavne na schodoch a na vyhliadkovej terase.
 • Za prehliadku objektu sa platí vopred a vstupné platí iba pre jednu prehliadku.
 • Vstup do veže bude povolený na základe dohodnutého časového harmonogramu a na základe zakúpenia vstupenky na dohodnutý časový termín.
 • Otváracia doba, prevádzková doba a čas výstupov: 

v termíne od 23. augusta 2021

Prevádzková doba: pondelok až nedeľa 09.00hod. – 19:00 hod.

Otváracia doba pre návštevníkov veže:  pondelok až nedeľa10.00 hod. – 18.00 hod.

Prevádzková doba je 7-dňová: pondelok až nedeľa.

Výstupy:

 • pondelok –nedeľa: 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 alebo podľa situácie a návštevnosti.
 • Prehliadky sa konajú organizovane bez sprievodcu.  Časy vstupov do objektu sú vyznačené na webovej stránke mesta a na elektronickom médiu priamo v objekte.
 • Maximálny počet osôb na výstup: 2 osoby alebo jedna rodina (členovia spoločnej domácnosti) v zmysle platného COVID AUTOMATu.
 • Ak sa dosiahne kapacita  na vstup/výstup na vežu, personál zamedzí vstup do zóny veže a v takomto prípade je nutné počítať s čakacou dobou.
 1. Nároky voči prevádzkovateľovi  na zvýšenie počtu osôb na vstup/výstup na  vežu vyplývajúce z tohto obmedzenia sú vylúčené.
 2. Vstupné: 

      Deti do 6 rokov:zdarma

       ZŤP, dôchodcovia nad 60 rokov, žiaci a študenti (s preukázaním karty ISIC): 1 euro

       Dospelá osoba: 2 eurá

Všetky zľavy sú nárokovateľné až po preukázaní sa príslušným preukazom v pokladni  

            veže. V opačnom prípade zľava nebude poskytnutá.

 1. Vstup do veže Baziliky sv. Jakuba majú povolené deti do 15 rokov  len v sprievode dospelej dohliadajúcej osoby staršej ako 18 rokov.
 1. Za deti v celom priestore je zodpovedná výhradne osoba, ktorá ich sprevádza. Za prípadný úraz a materiálne škody, ktoré budú spôsobené nezodpovedným a nebezpečným správaním, zodpovedá výhradne dohliadajúca  osoba (sprevádzajúca osoba dieťaťa).
 1. Opatreniav súvislosti s pandémiou COVID – 19 je potrebné dodržiavať  v zmysle platného COVID AUTOMAT-u:
 2. vstup a pobyt v prevádzke umožnený len s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom/ alebo rúškom podľa platného COVID AUTOMAT-u,
 3.  pri vstupe aplikovať dezinfekciu rúk.
 1. Nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať pred výstupom a počas neho:
 2. je zakázané:
 3. konzumovať akékoľvek jedlá a nápoje,
 4. fajčiť a požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky, ktoré by viedli k vzniku úrazu, prípadne poškodeniu veže a príslušných priestorov,
 5. je zakázané akýmkoľvek spôsobom poškodzovať zariadenie veže a príslušných priestorov (zábradlia, dvere a pod.), alebo ich znečisťovať,
 6. svojim hlučným správaním rušiť či inak obmedzovať ostatných návštevníkov veže,
 7. z bezpečnostných dôvodov je potrebné riadiť sa pokynmi sprievodcu, pri ich nedodržaní sprievodca nezodpovedá za bezpečnosť pri výstupe na kostolnú vežu.
 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zamedziť vstup osobám, ktoré vzbudzujú oprávnené pochybnosti o konaní a správaní v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom (napr. pod vplyvom alkoholu, omamných látok, z dôvodu hlučnosti, agresívneho správania…).Posúdenie skutočností je v kompetencii  personálu.
 1. Fotografovanie je povolené a bez poplatkov.
 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na akékoľvek úpravy otváracích hodín, alebo úplného uzavretia vežea to bez predchádzajúceho upozornenia.
 1. Návštevníci sú povinní informovať personál o úrazoch, nehodách a škodách na mieste a jej plnom rozsahu.
 • V prípade akéhokoľvek poškodenia majetku je návštevník povinný uhradiť škodu na mieste a v jej plnom rozsahu.
 • Mesto Levoča nenesie zodpovednosť  za akékoľvek úrazy, nehody návštevníkov, ktoré nastali v priestoroch veže Baziliky sv. Jakuba pri nedodržiavaní pokynov a nariadení personálom (sprievodcom veže Baziliky sv. Jakuba).

Zodpovedný pracovník:

Mgr. Anna Babicová, vedúca oddelenia cestovného ruchu a rozvoja mesta
Adresa / kontakt: Mesto Levoča , Námestie Majstra Pavla č.4, 054 01 Levoča
Tel.: 00421 53 451 2467 kl.124, mobil 00421 911 907 444, email:  anna.babicova@levoca.skTáto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty

V Levoči, dňa 23.08.2021

Schválil:                                                    

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA

primátor mesta

Ilustračné foto: Dana Kristeková, Informačná kancelária mesta Levoča